Diktator


Muskel- og Skjelettradiologi Sjekklister
Diktator er snart ferdig - Informasjon kommer her!


Alle bruker en eller annen form for «sjekkliste» i hverdagen. En handleliste, en pakkeliste eller en huskeliste til hjerte- og lungeredning. Ikke nødvendigvis er alle lister nedskrevet på papir. Men ved høyt stress, ikke fungerende data eller annen akutt hendelse er en god gammeldags nedskrevet liste nyttig. Slike lister med hjerte- og lungeredningsalgoritme henger derfor på veggen i alle sykehus og legevakter — (30:2).

Siden 1935 brukes «sjekklister» ved hver eneste start og landing i luftfarten. Andrepiloten i US Airways flyging 1549 som landet på Hudson River brukte en papirsjekkliste under «landingen» 2009.

I legeyrket brukes det «sjekklister» bare av anestesileger i forbindelse med omfattende operasjoner. Jeg forsøker å samle alle relevante muskel- og skjelettradiologibeskrivelser i en strukturert radiologisk sjekkliste. «Diktator» er et forslag til en strukturert radiologisk beskrivelse med konsistent rekkefølge, presise korte formuleringer og bruk av standardiserte nomenklatur — på norsk.


Meld deg på facebookgruppe www.facebook.com/groups/diktatormsk/
eller
Send meg en epost til VL@Radiology.no med tittel: "Jeg ønsker MSK Diktator"
Da sender jeg når boken er klar til trykk og kan bestilles informasjon til din epost.


Volker Lapczynski

Dictator is almost finished - Information is coming here!


Everyone uses some form of "checklist" in their everyday life. A shopping list, a packing list or a to-do list for cardiopulmonary resuscitation. Not all lists are necessarily written down on paper. But in the case of high stress, non-functioning data or other urgent events, a good old-fashioned written down list is useful. Such lists with heart and lung rescue algorithms therefore hang on the wall in all hospitals and emergency rooms — (30:2).

Since 1935, "checklists" have been used at every take-off and landing in aviation. The co-pilot of US Airways Flight 1549 that landed on the Hudson River used a paper checklist during the 2009 "landing".

In the medical profession, "checklists" are only used by anesthetists in connection with extensive operations. I try to collect all relevant musculoskeletal radiology descriptions in a structured radiological checklist. "Diktator" is a proposal for a structured radiological description with a consistent order, precise short formulations and the use of standardized nomenclature - in English.


Join the Facebook group www.facebook.com/groups/diktatormsk/ or
Send me an email VL@Radiology.no med tittel: "I want MSK Dictator"
Then I will send information when the book is ready for printing and can be ordered to your email.


Volker Lapczynski